Kaštánek Trubín

Projekty

Projekt Recyklohraní

MŠ Kaštánek se zapojila do projektu Recykholhraní aneb ukliďme si svět.

Jedná se o dlouhodobý školní projekt, který v sobě spojuje vzdělávací program a soutěže se zaměřením na třídění a recyklaci odpadů. Program je finančně podporovaný společnostmi ASEKOL s.r.o., ECOBAT, s.r.o., EKO-KOM, a.s., EKOLAMP, s.r.o. a ELEKTROWIN, a.s. a je pod záštitou MŠMT České republiky.

Program umožňuje školám získávat body v návaznosti na vzdělávací a výchovné úkoly s ekologickou tematikou a na základě zpětného odběru drobného vysloužilého elektrozařízení a použitých baterií. Za body si může škola čerpat odměny z katalogu odměn.

Ve školce ve stodole je umístěn červený kontejner na sběr drobného elektrozařízení a v šatně zelená krabice na použité baterie.

Pomozte nám získat body v soutěži a odevzdejte ve školce použitá drobná elektrozařízení a použité baterie. 

www.recyklohrani.cz 

 

 

Projekt Celé Česko čte dětem

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem. Projekt se zaměřuje na propagaci pravidelného předčítání dětem.  Čtení rozšiřuje přirozenou cestou slovní zásobu, kniha učí samostatnému myšlení – logickému i kritickému, učí děti hodnotám a rozlišování dobra i zla, rozvíjí představivost a fantazii, konečně rozvíjí i smysl pro humor, zkrátka je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte. Ve školce předčítáme dětem před spaním i několikrát během dne.

Pomozte nám rozšířit naši knihovnu a věnujte do školky knížky, které máte již přečtené nebo se o ně s námi rádi podělíte. Také bychom rádi organizovali odpolední čtení s Vámi rodiči, z řad prarodičů nebo s lidmi z okolí.

Máte-li zájem dětem předčítat, přihlaste se na kontaktním emailu školy nebo u paní učitelek ve třídě.

www.celeceskoctedetem.cz

 

 

Projekt ekologická výchova Mrkvička

Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina).

Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se zvýšeným zájmem o environmentální oblast na krajských, resp. celorepublikové úrovni, zmapování potřeb mateřských škol; dále poskytování informační a metodické pomoci mateřským školám v environmentální oblasti na základě zmapovaných potřeb; zprostředkování vzájemné výměny zkušeností pedagogických pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních vzdělávacích programů.

Od zahájení realizace projektu v roce 2007 počet škol zapojených v síti převážně rostl, v současné době je v síti Mrkvička zapojeno cca 700 mateřských škol ze všech 14 krajů ČR.

Mrkvička - osvědčení

www.pavucina-sev.cz

 

 

Asociace předškolní výchovy

Asociace předškolní výchovy (dále APV) je dobrovolným zájmovým sdružením občanů i právnických osob, působícím na území ČR. Byla registrována Ministerstvem vnitra dne 8.2.1991. Zabývá se především pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období.

Usiluje o zlepšení informovanosti učitelské i rodičovské veřejnosti a spolupracuje s dalšími partnerskými organizacemi u nás i v zahraničí.

Pořádá odborné a doplňkově vzdělávací akce - diskusní setkání k aktuální problematice, setkání s renomovanými odborníky, odborné dílny, Salon hraček, podporuje studijní, ediční a propagační činnost (např. soutěž Správná hračka...), vykonává poradenskou a informační službu.

www.asociacepredskolnivychovy.estranky.cz